Wedstrijdreglement Blue-bike 2023

DataSynergy, Jubellaan 70, 2800 Mechelen organiseert deze wedstrijd bij de deelnemers aan het onderzoek over tevredenheid bij Blue-bike gebruikers.

Artikel 1

De wedstrijd staat open voor alle personen die de enquête online hebben ingevuld ten laatste op 19 november 2023.

Artikel 2

De klanten die via mail werden aangeschreven kunnen deelnemen via de link naar de online enquête en door de daaropvolgende vragen in te vullen.

Artikel 3

De winnaar wordt bepaald aan de hand van een schiftingsvraag. Bij gelijke antwoorden zal de winnaar willekeurig gekozen worden aan de hand van een trekking uit deze deelnemers.  DataSynergy zal alles in het werk stellen om de winnaars van de wedstrijd per e-mail op de hoogte te brengen ten laatste op 8 december 2023.

Artikel 4

Elke respondent heeft slechts één kans om deel te nemen aan de wedstrijd.

Artikel 5

Online antwoorden die later dan 19 november 2023 binnenkomen zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor deelname aan de wedstrijd.

Artikel 6

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het verloop van de wedstrijd en de enquête.

Artikel 7

De gewonnen prijs kan niet geruild worden tegen andere producten, diensten of geld.

Artikel 8

De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden.

Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting ervan zal in overweging genomen worden.

Artikel 9

Afgezien van dit reglement, zal verdere informatie over deze wedstrijd noch telefonisch, noch schriftelijk verstrekt worden behalve in gevallen beschreven in artikel 6.

Artikel 10

Het wedstrijdreglement kan bekomen worden op schriftelijke vraag bij DataSynergy, Jubellaan 70, 2800 Mechelen.

Artikel 11

DataSynergy behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten wegens overmacht en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers of voor eender wie.

Artikel 12

Klachten over de huidige wedstrijd moeten ten laatste op 08/12/2023 per aangetekende brief gestuurd worden naar: DataSynergy, Jubellaan 70, 2800 Mechelen.  Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die niet schriftelijk worden geformuleerd, of na de voornoemde termijn worden ingediend, zullen niet behandeld worden.

Menu